ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมราช ๖๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)