วันที่ 11 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร

ทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ต้อนรับคณะหอบฮักขึ้นดอย นำเงินและสิ่งของมาบริจาคให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2

จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์ โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ โรงเรียน

บ้านน้ำช้างพัฒนา โรงเรียนขุนน้ำน่าน โรงเรียนบ้านบวกหญ้า โรงเรียนบ้านด่าน และโรงเรียนบ้านห้วยฟอง โดยมีพระอาจารย์

ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก และพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. นำคณะ พร้อมด้วย นางสาวฉัตรนภา เขียวขำ (น้องปาย) นายธนดล ศิริแวว

(น้องนุ๊ก) และทีมงานคณะบ้านสิงห์ แฟนคลับ นุ๊กปาย ร่วมบริจาคในครั้งนี้