วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน เข้าหารือกับผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2

เรื่อง ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก และขอใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน หน่วยบริการ

อำเภอบ่อเกลือ นำโดย นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสพป.น่าน เขต 2

พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ สพป.น่าน เขต 2