วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์

สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมชี้แจงจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส ผ่านระบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2