จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมขจังหวัดน่านจะดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม ในมิติทางวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รับสมัครการคัดเลือกรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” ภายในวันที่ 9 มกราคม 2565(ตามเอกสารแนบ)