โรงเรียนบ้านบ่อหยวก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,154,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)