โรงเรียนบ้านบ่อหยวก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีอิเล็กทราอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 827,300.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)