วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร

สพป.น่าน เขต 2 เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสิทธิชัย

จรูญเนตร) พร้อมคณะ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

(COVID-19) ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2