วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเข้าร่วม “การประชุมพัฒนาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ” ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2