เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยากลำบาก กรณีการลดระยะเวลาดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 4/2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่านเขต 2