เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา

รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน เยาวชน ต้านยาเสพติดเครือข่าย

กลุ่มโรงเรียนสองแคว ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ตำบลนาไร่หลวง

อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน