เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป. นราธิวาส เขต 1 จุดประสงค์ของการดูงานในครั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มเครือข่ายเป็นฐาน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่านเขต 2