วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ

ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ประชุมพัฒนาคุณภาพเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนตามนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของอำเภอเชียงกลางให้กับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุพระพุทธบาทและกลุ่มเชียงกลางเชียงคานพญาแก้ว

โดยมีครูผู้สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการประชุม

ในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ มาให้ความรู้และเทคนิควิธี

การจัดการเรียนรู้ และการทำข้อสอบอัตนัยภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115