สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวชซ.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) กำหนดรับสมัครวันที่ 3-30 ธันวาคม 2564