วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายกีรติ ฌามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และผอ.โรงเรียน (กลุ่ม รร.ทั่วไป,รร.คุณภาพ,

รร.กพด,รร.เฉลิมพระเกียรติ และรร.เพียงหลวง 7) ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2