เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่านเขต 2, นายวรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.เลยเขต 1 และนายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.

เชียงราย เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 6 เดือนหลัง นำโดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายอภิรักษ์

อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล อดีต ผอ.สพป.พะเยา

เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ อดีต รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลสพป.เชียงราย

เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Evaluation Team) ภายหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบ 1 ปี ในการนี้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2