เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้สมุดคัดลายมือ และพิธีมอบสมุดคัดลายมือ “คัดลายมืองาม อ่านความไพเราะ” ในการนี้ อ.ปราณี ปราบริปู อดีต ผอ.สถาบันภาษาไทย สพฐ. นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้แทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และคณะครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2