เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา

รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจติดตามความขาดแคลน โรงเรียนเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2566 โดยติดตามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน โรงเรียนชุมชนไตรคาม

ราษฏร์บำรุง โรงเรียนบ้านดอยติ้ว โรงเรียนบ้านแหน โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา และโรงเรียนบ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน