เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา

และนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะทำงาน

ติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2