เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธีระพันธ์ บุญเกิด ผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการศึกษา ลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือนหลัง โดยมีผู้รับการประเมิน 2 ราย ดังนี้ นายเชวง จันทร์ฟุ่น ผอ.โรงเรียน

บ้านบวกหญ้า และนายประเสริฐ ใชเด็ช ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน