เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้

นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ผู้แทนจากโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดสรรครุภัณฑ์ห้องเรียน DLT สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก Stand Alone ณ ห้องจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2