เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต 2 มอบหมายให้

นายกีรติ ชามัชฌิมา และนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร

ทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

(VDO Conference) ณ ห้องชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2