เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นายกีรติ ชามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่านเขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิับัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2