เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ผอ.ไพบูลย์ ไชยโย ประธานโรงเรียนกลุ่มปัว 2 และผู้บริหาร ครูวิชาการของโรงเรียน กลุ่มปัว 2 ได้ออกนิเทศติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ห้องเรียนคุณภาพของกลุ่มปัว 2 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศรีสระวงค์ และโรงเรียนบ้านห้วยท่าง อำเภอปัว จังหวัดน่าน