เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระพันธ์ บุญเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายธวัชชัย ยวงคำ ผอ.โรงเรียนบ้านสบกอน และนางโสภาร์วดี นาดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือนหลัง โดยมีผู้รับการประเมิน รายนายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ จากโรงเรียนบ้านกอกจูน อ.ปัว จ.น่าน