โรงเรียนบ้านบ่อหลวงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคมครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 824,500.- บาท(แปดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)