โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.105/29 อาคารอนุบาล ห้องน้ำอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 829,100.- บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)