เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ. สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วย นายชิต คำชั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายรัตน์ จันทโคตร ผอ. โรงเรียนบ้านไร่ เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 3 ราย ดังนี้ 1. นางบุษณีย์ บึงกา จากโรงเรียนบ้านปรางค์ 2. นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา จากโรงเรียนบ้านปรางค์ 3. นางภาวิณีย์ วิกาศ จากโรงเรียนบ้านสบกอน