เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา และนายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ. สพป.น่านเขต 2 และคณะ ต้อนรับนางสาวสุทธิชารัตน์ คำสองสีภัคนนท์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ สพฐ. พร้อมคณะ ตรวจติดตามความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)