เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 และนางปริฉัตร ธนะ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) สังกัด สพป.น่าน เขต 2 และ สพม. น่าน ณ ห้องประชุม ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน