เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ชามัชฌิมา

รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม

การจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด -19

ณ โรงเรียนบ้านส้าน และโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ จังหวัดน่าน