เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 8/2564 เพื่อแจ้งนโยบายและข้อราชการ และหารือเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ภายใน สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2