เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์.ศึกษานิเทศน์ ได้ออกนิเทศน์ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การจัดการศึกษา.การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียน การสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา.2564 ณ โรงเรียนบ้านปางยาง และโรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอปัว จังหวัดน่าน