เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2

เป็นประธานในการประชุมการประเมินเพื่อแก้ไขและติดตามปัญหาของนักเรียน 3 ราย ของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง โรงเรียนบ้านส้าน คุรุราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 โดยมีเจ้าหน้าที่

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว สถานีตำรวจภูธรปัว บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2