เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ร่วมบรรยายพิเศษ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนแม่จริม ในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์โควิด/ การยกระดับผลสัมฤทธิ์/ การจัดการศึกษาประเทศฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมเวที

วิชาการ สพป.น่าน เขต 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน