เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสิริลักษณ์ ชาวแหลง

ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวรัศมี มงคล .ศึกษานิเทศน์ ได้ออกนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อม การจัด

การศึกษา.การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน

การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา.2564 ณ โรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านบ่อหลวง โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน