เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน.พร้อมนางปรานอม..จินะสาม.ศึกษานิเทศน์ ได้ออกนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อม

การจัดการศึกษา.การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพ

ผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา.2564 ณ โรงเรียน

บ้านน้ำโมงปางสา และโรงเรียนแสนทองวิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน