เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางราตรี มูลคำ

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศน์ ได้ออกนิเทศ ติดตาม

การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์

และโรงเรียนบ้านปางกอม อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน