เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิชมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนายพลวิเดช ดนัย ดุริยะ ศึกษานิเทศน์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ชุมชนบ้านทุ่งช้าง โรงเรียนบ้านแพะกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง และโรงเรียนบ้านเวียงสอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน