เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์

ศึกษานิเทศน์ ประจำกลุ่มปัว 4 ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย

และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้าน

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนภูคาวิทยาคม โรงเรียนพนาสวรรค์ อำเภอปัว

จังหวัดน่าน