เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง

รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวรักษ์สิริ จิตอารี และนางโสภิดา ปรารมภ์ ศึกษานิเทศน์ ได้ออกนิเทศ

ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านดอยติ้ว และโรงเรียนบ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน