เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯพร้อมด้วยนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง โรงเรียนบ้านนาบง โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาวอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน