เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเชียงกลาง เชียงคาน พญาแก้ว คือ โรงเรียนบ้านกอก โรงเรียนบ้านชี โรงเรียนบ้านหนอง และโรงเรียนบ้านเกวต ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนตามปกติตามแนวปฏิบัติภายใต้มาตรการ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริมและ 7 มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัด ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบโดยการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี