เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยนางโสภาร์วดี นาดี นักทรัพยากรบุคคล นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคลและนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนวรนคร โรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน