เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสุกัญญา บางพาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหน โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง โรงเรียนบ้านนาหนุน 1- ปิตุราษฎร์ และโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน