เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ โรงเรียนบ้านสบมาง และโรงเรียนบ้านผักเฮือก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน