เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางราตรี มูลคำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ พร้อมด้วยนางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหาร การจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสองแคว ได้แก่ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยโรงเรียนบ้านปางปุก โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน