เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายฯ พร้อมด้วยนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) และโรงเรียนเพียงหลวง 7 ฯ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน