เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบเป็ด โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน โรงเรียนบ้านสันเจริญ และโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน