เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารการจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านน้ำยาว โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน